Petr Mazanec 06. května 2020 v 13:59
Petr Mazanec 06. 05. 2020

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
vážení žáci maturitních ročníků denního a distančního studia,

vláda ve svém nařízení rozhodla, že od 11. května 2020 mají studenti maturitních ročníků mít možnost konzultací před písemnou či ústní maturitní zkouškou.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodický pokyn k organizaci těchto konzultací (viz příloha).
V souladu s metodickým pokynem vydávám následující organizační opatření pro realizaci konzultací.

1) Konzultace pro žáky maturitních ročníků denního studia a pro žáky distančního studia bude umožněna v budově školy každé pondělí a každý čtvrtek v době od 8 do 16 hodin počínaje dnem 11.5.2020.

2) Žáci osloví učitele maturitních předmětů prostřednictvím školního e-mailu v dostatečném časovém předstihu a domluví se na případném termínu konzultace v uvedených dnech a hodinách.
Povinností učitele, který se z libovolných důvodů nebude moci sejít s žáky v budově školy, je poskytnout distanční konzultaci elektronickou formou přednostně před distančním vzděláváním žáků nematuritních ročníků.

3) Při jednom konzultačním setkání může být v 1 učebně s 1 učitelem nejvýše 15 žáků za dodržení všech nařízených protiepidemiologických opatření(viz metodický pokyn v příloze). Povinností každého účastníka konzultace je znát a dodržovat všechna tato opatření.

4) Účastníkem konzultace může být pouze žák, který není v karanténě, nemá žádné příznaky onemocnění a před vstupem do školy na vrátnici odevzdá čestné prohlášení s přesným datem konání konzultace.
Vytištěné, vyplněné a podepsané prohlášení si žák musí přinést sebou. Formulář čestného prohlášení je přílohou tohoto organizačního nařízení a je také k dispozici na webových stránkách školy v sekci KE STAŽENÍ. Bez něj nebude jeho účast na konzultaci možná.

5) Učebnu pro konzultaci přiděluje učiteli vrátná a žákům po odevzdání čestného prohlášení oznamuje číslo učebny, v které se konzultace koná. Povinností učitele i žáků je respektovat toto přidělení. Žáci omezí volný pohyb po budově pouze na přístupovou cestu k přidělené učebně, část chodby v blízkosti učebny a cestu k nejbližším toaletám. V prostorech před vstupem do školy a v budově žáci respektují pokyny všech zaměstnanců školy a při konzultaci ve třídě pokyny svého učitele.

6) Třídní šatny pro žáky budou uzavřeny a nebudou se používat. Žáci si odloží svrchní oděv na svém pracovním místě v přidělené učebně a nebudou se přezouvat. V učebnách i na toaletách budou k dispozici jednorázové papírové ručníky a dezinfekční prostředky. Každý den budou po konzultacích učebny, kabinety, toalety a ostatní prostory školy řádně uklizeny a vydezinfikovány.

Děkuji všem za pochopení a respektování těchto organizačních opatření.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Přílohy:

Milan Pěchouček 16. dubna 2020 v 11:04
Milan Pěchouček 16. 04. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na vaši mailovou adresu, uvedenou v přihlášce ke studiu, odesíláme podrobnější informace o změnách v přijímacím řízení.

Obdržením mailu se tak ujistíte o tom, že evidujeme vaši přihlášku.

Nám tento mail poslouží ke kontrole správnosti převodu přihlášky včetně vašich kontaktů do elektronické podoby. Protože tytéž adresy využijeme k zaslání pozvánek k přijímací zkoušce (u uchazečů, kteří naši školu uvedli v přihlášce na prvním místě), k zaslání registračních čísel (v případě všech uchazečů) a případně k další komunikaci v průběhu přijímacího řízení, prosím všechny, kdo tento mail neobdrželi, aby se nám ozvali a pomohli nám tuto situaci napravit.

Děkujeme.

Sylva Nováková 16. dubna 2020 v 10:53
Sylva Nováková 16. 04. 2020

Vzhledem ke stávající situaci je domluven náhradní termín 14. – 21. 10. 2020. Prosím, aby si žáci, kteří se zúčastnili první části – tj. výjezdu do Francie, uvedené  období rezervovali pro související akce a sdělili tuto zprávu i ve svých rodinách.

Děkuji, jménem vyučujících FJ

Sylva Nováková

Josef Šimána 16. dubna 2020 v 8:31
Josef Šimána 16. 04. 2020

Plánovaná exkurze do Švýcarska (Lausanne, Ženeva) počátkem května 2020 se z pochopitelných důvodů neuskuteční.

Pracovníci CK usilují o přeložení termínu a zajištění plného programu v období září – říjen 2020.

O výsledcích budou účastníci exkurze informováni.

Miroslav Radotínský 13. dubna 2020 v 16:11
Miroslav Radotínský 13. 04. 2020

Jaký bude průběh maturitních zkoušek?
Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června. Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní či opravné zkoušce. Ve společné části maturitní zkoušky se nepíší písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Náhradní podoba maturitní zkoušky: V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena možnost osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a dále ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. V tomto případě bude hodnocení maturitní zkoušky vycházet z hodnocení žáka z těch předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty maturitní zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku. Vykonání zkoušky náhradním způsobem provádí škola.

(zdroj: OŠMS KÚPK)

 

Milan Pěchouček 13. dubna 2020 v 8:46
Milan Pěchouček 13. 04. 2020
Konkrétní termín přijímací zkoušky závisí na tom, kdy bude obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve školách. Nejdříve to bude však 14 dnů od dne, kdy budou školy znovu otevřeny, konkrétní termín stanoví ministerstvo. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Její obsah i forma zůstávají zachovány. Nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Hlavní změnou je, že každý uchazeč může písemné testy konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.
Nově je dále stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů.
Petr Brousek 09. dubna 2020 v 7:46
Petr Brousek 09. 04. 2020

Po dohodě s cestovní kanceláří a vedením školy se akce přesouvá na příští rok (6. – 11.4.2021). Další informace budou následovat. Petr Brousek.