Vladislava Hnízdilová 30. června 2020 v 8:46
Vladislava Hnízdilová 30. 06. 2020

Středa 8:00h – 12:00 h

Opisy ročníkových a maturitních vysvědčení

nelze v době prázdnin  vyhotovit.

Telefon: 377 183 934, e-mail: kontakt@mikulasske.cz

Milan Pěchouček 20. května 2020 v 9:13
Milan Pěchouček 20. 05. 2020

Vzhledem k tomu, že se ještě 12 žáků ze tříd 2.A, 2.B, 4.C a 6.E nepřihlásilo ke dvouletému volitelnému předmětu pro příští školní rok, prodloužil jsem možnost volby do 27. května. Prosím, přihlaste se.

Petr Mazanec 06. května 2020 v 13:59
Petr Mazanec 06. 05. 2020

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
vážení žáci maturitních ročníků denního a distančního studia,

vláda ve svém nařízení rozhodla, že od 11. května 2020 mají studenti maturitních ročníků mít možnost konzultací před písemnou či ústní maturitní zkouškou.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodický pokyn k organizaci těchto konzultací (viz příloha).
V souladu s metodickým pokynem vydávám následující organizační opatření pro realizaci konzultací.

1) Konzultace pro žáky maturitních ročníků denního studia a pro žáky distančního studia bude umožněna v budově školy každé pondělí a každý čtvrtek v době od 8 do 16 hodin počínaje dnem 11.5.2020.

2) Žáci osloví učitele maturitních předmětů prostřednictvím školního e-mailu v dostatečném časovém předstihu a domluví se na případném termínu konzultace v uvedených dnech a hodinách.
Povinností učitele, který se z libovolných důvodů nebude moci sejít s žáky v budově školy, je poskytnout distanční konzultaci elektronickou formou přednostně před distančním vzděláváním žáků nematuritních ročníků.

3) Při jednom konzultačním setkání může být v 1 učebně s 1 učitelem nejvýše 15 žáků za dodržení všech nařízených protiepidemiologických opatření(viz metodický pokyn v příloze). Povinností každého účastníka konzultace je znát a dodržovat všechna tato opatření.

4) Účastníkem konzultace může být pouze žák, který není v karanténě, nemá žádné příznaky onemocnění a před vstupem do školy na vrátnici odevzdá čestné prohlášení s přesným datem konání konzultace.
Vytištěné, vyplněné a podepsané prohlášení si žák musí přinést sebou. Formulář čestného prohlášení je přílohou tohoto organizačního nařízení a je také k dispozici na webových stránkách školy v sekci KE STAŽENÍ. Bez něj nebude jeho účast na konzultaci možná.

5) Učebnu pro konzultaci přiděluje učiteli vrátná a žákům po odevzdání čestného prohlášení oznamuje číslo učebny, v které se konzultace koná. Povinností učitele i žáků je respektovat toto přidělení. Žáci omezí volný pohyb po budově pouze na přístupovou cestu k přidělené učebně, část chodby v blízkosti učebny a cestu k nejbližším toaletám. V prostorech před vstupem do školy a v budově žáci respektují pokyny všech zaměstnanců školy a při konzultaci ve třídě pokyny svého učitele.

6) Třídní šatny pro žáky budou uzavřeny a nebudou se používat. Žáci si odloží svrchní oděv na svém pracovním místě v přidělené učebně a nebudou se přezouvat. V učebnách i na toaletách budou k dispozici jednorázové papírové ručníky a dezinfekční prostředky. Každý den budou po konzultacích učebny, kabinety, toalety a ostatní prostory školy řádně uklizeny a vydezinfikovány.

Děkuji všem za pochopení a respektování těchto organizačních opatření.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Přílohy:

Miroslav Radotínský 13. dubna 2020 v 16:11
Miroslav Radotínský 13. 04. 2020

Jaký bude průběh maturitních zkoušek?
Maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, nejpozději však do 30. června. Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní či opravné zkoušce. Ve společné části maturitní zkoušky se nepíší písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Náhradní podoba maturitní zkoušky: V případě, že nebude k 1. červnu 2020 obnovena možnost osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání ve škole, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo je žákem posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku, a dále ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce. V tomto případě bude hodnocení maturitní zkoušky vycházet z hodnocení žáka z těch předmětů, které jsou obsahově shodné nebo mají přímou vazbu na zkušební předměty maturitní zkoušky, a to průměrem za 3 poslední vysvědčení, ve kterých byl v těchto předmětech hodnocen. Do těchto vysvědčení se nezapočítá vysvědčení za druhé pololetí posledního ročníku. Vykonání zkoušky náhradním způsobem provádí škola.

(zdroj: OŠMS KÚPK)

 

Petr Mazanec 25. března 2020 v 17:49
Petr Mazanec 25. 03. 2020

1) Žádám všechny žáky, aby z důvodu zpětné vazby vždy svým učitelům elektronicky potvrdili obdržení výukových materiálů a zadaných úkolů.
Učitele prosím o vyžadování tohoto potvrzení.
Pro žáky a učitele, kteří tak již učinili a činí, je tato žádost bezpředmětná.

2) Žáci, kteří mají technické problémy s formou elektronické komunikace organizované učiteli jednotlivých předmětů, požádají prostřednictvím školního e-mailu tyto učitele o zadávání úkolů pomocí vhodného elektronického nástroje.
V případě přetrvávání problému učitel i žák společně osloví správce sítě, který oběma pomůže s jeho vyřešením.

3) Žáci, kteří mají problémy s pochopením učiva nebo s pochopením zadaných úkolů, musí co nejrychleji elektronicky kontaktovat s dotazy přímo konkrétního učitele. Jeho povinností je svým žákům vše vysvětlit.

Děkuji všem za respektování těchto organizačních opatření.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy