Josef Červenec 16. září 2021 v 15:05
Josef Červenec 16. 09. 2021

V současné době je nefunkční webová aplikace Bakalářů. Chyba v programu byla nahlášena a čeká se na opravu.

Petr Mazanec 30. srpna 2021 v 8:27
Petr Mazanec 30. 08. 2021

Ministerstva školství a zdravotnictví ve vzájemné součinnosti připravila v souvislosti s návratem žáků po prázdninách do škol řadu preventivních kroků, které byly ošetřeny v mimořádném opatření MZ ze dne 20. srpna 2021. Na základě instrukcí v něm obsažených proběhne také na naší škole ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 screeningové testování samoodběrovými antigenními testy (RAT) prováděnými výtěrem z přední části nosu. Poprvé budeme testovat již 1. září 2021 v 8:00 hodin. Školní rok tak letos začne jinak, než jsme zvyklí. 

Smyslem opatření je zjistit stav výskytu nemoci COVID 19 v populaci dětí a mládeže a na základě získaných dat kvalifikovaně rozhodnout o nastavení pravidel pobytu ve škole v období po 10. září. Počítá se s účastí všech žáků školy s výjimkou těch, kteří se mohou prokázat certifikátem v rámci systému O-N-T (14 dnů po dokončení očkování nebo prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny nebo prokázání se testem provedeným v odběrovém místě – více možností). Věřím, že vstřícný postoj rodičů i žáků školy ke screeningovému testovaní podpoří bezpečný a trvalý návrat žáků do školy po prázdninách, a že umožní zachování výuky v její prezenční formě.  

Pro pobyt ve škole platí od 1. 9. 2021 stejně jako před prázdninami pravidlo používání roušek nebo respirátorů při pohybu ve společných prostorách školy. V lavici při výuce nebo při konzumací jídla či nápojů (jídelna, učebna) nemusí být ochrana úst a nosu nasazena. Pro žáky starší 15 let je touto ochranou respirátor, pro ty, kteří této věkové hranice dosud nedosáhli, zdravotnická rouška. 

Žáci, kteří se neprokáží jednou z možných variant O-N-T a nezúčastní se ani školního antigenního testování, jsou povinní nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou času konzumace jídla nebo nápoje).

Podrobnější informace jsou k dispozici v níže přiložených souborech:

  • Manuál MŠMT k provozu škol a podrobnému testování
  • Úplné znění Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 20. 8. 2021
  • Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách

Mnoho dalších užitečných informací k tématu je k dispozici také na speciálním webu MŠMT.

Všem děkuji za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Petr Mazanec 19. května 2021 v 12:53
Petr Mazanec 19. 05. 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 se vrací také všechny třídy vyššího stupně víceletého gymnázia (5.E, 6.E, 7.E, 3.C, 4.C, 5.C) a všechny třídy čtyřletého gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 1.B, 2.B, 3.B) k řádné prezenční výuce bez rotace. Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna negativním výsledkem testu (nebo jeho povolenou náhradou – viz níže). Nadále platí povinnost testování při prvním příchodu do školy v daném týdnu. Hromadné testování pro všechny třídy vyššího gymnázia bude organizováno v pondělí 24. 5. 2021 od 8.00 v přidělené učebně podle rozvrhu. Všichni žáci se dostaví k testování včas přímo do přidělené učebny. Vlastní testování proběhne na začátku první vyučovací hodiny a bude organizováno pedagogy, kteří tuto hodinu ve třídě vyučují. Doba provedení testu je přibližně 25 minut. 

Povinností žáka, který přijde do školy až po pondělním hromadném testování je nahlásit paní vrátné, že ještě nebyl testován. Tento test si pak provede  dodatečně. Frekvence antigenního testování je pro všechny žáky stanovena na 1x týdně. K testování budou v týdnu od 24. 5. 2021 použity samoodběrové testy Sejoy s odběrem vzorku z přední části nosu (videonávod https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo). Postup je stejný jako u testů Singclean, které byly dodávány dosud pro žáky nižšího stupně víceletého gymnázia.

 Nahradit test je možné:

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin, a který byly proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
  • dokladem o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, a který byly proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci dle aktuálně platných MO MZČR používat zakrytí úst a nosu, dodržovat hygienu rukou a nezbytný odstup (alespoň 1,5 m). Výjimku tvoří pouze doba konzumace svačiny nebo oběda. Předepsaným prostředkem k zakrytí dýchacích cest je v případě žáků nižšího stupně gymnázia chirurgická rouška nebo rouška splňující obdobné parametry. U žáků vyššího stupně gymnázia je prostředkem k zakrytí úst a nosu respirátor třídy FFP2 nebo obdobný prostředek s minimálně stejnými parametry ochrany. Roušky nebo respirátory v  dostatečném množství si žáci přinesou s sebou. V případě nouzové situace jsou náhradní roušky a respirátory k dispozici v sekretariátu školy. 

Organizace školního stravování

Od 24. 5. 2021 budou automaticky přihlášeny obědy všem žákům vyššího stupně gymnázia, kteří se stravují ve školní jídelně Církevního gymnázia.  Obědy lze standardním způsobem odhlásit.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Josef Červenec 09. září 2020 v 13:08
Josef Červenec 09. 09. 2020

Plzeňské městské dopravní podniky vyžadují potvrzení o studiu jen u studentů, kteří dovrší 18 let.

Proto není nutné vystavovat potvrzení o studiu pro studenty mladší 18 let, tito studenti mají zlevněné předplatné pro cestování v MHD nastavené automaticky.

Josef Červenec 31. srpna 2020 v 11:20
Josef Červenec 31. 08. 2020

Od nového školního roku byla zavedena ve webovém prostředí Bakalářů funkce zapomenuté heslo. Pro získání uživatelského jména a hesla stačí do políčka zadat e-mailovou adresu vedenou v systému Bakaláři.

Studenti a učitelé mají adresu ve tvaru „login@mikulasske.cz“. U rodičů se jedná o jejich vlastní e-mail, který byl předán škole pro komunikaci.
 
Nově tedy nedochází k předávání uživatelského jména a hesla na lístečku. Každý nový žák si o jméno a heslo požádá prostřednictvím funkce zapomenuté heslo.
Josef Červenec 31. ledna 2018 v 10:15
Josef Červenec 31. 01. 2018

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 získalo významnou dotaci na zkvalitnění výuky a bezbariérovost!

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie“ s reg. č. CZ .06.2.67/0.0.0./16_066/0004759.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v celé budově gymnázia pro žáky s pohybovým hendikepem, rekonstrukce a dovybavení odborných učeben pro zvýšení kvality výuky biologie, chemie a vytvoření zázemí pro přípravu pedagogů na vyučování vč. váhovny a skladu chemikálií.

Celkové náklady projektu jsou 5,89 milionu Kč a poskytnutá dotace pro Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 5,3 milionů Kč, což je 90% celkových nákladů projektu.  10% výše nákladů projektu, konkrétně 0,59 milionu Kč bude financovat z finančních prostředků zřizovatele tj. Plzeňského kraje.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v rámci 7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI.

Více informací o projektu získáte u ředitele Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, pana Mgr. Petra Mazance, tel.: 777 454 930, e-mail: petr.mazanec(zavináč)mikulasske.cz.

Josef Červenec 10. září 2017 v 16:58
Josef Červenec 10. 09. 2017

Od 11. 9. 2017 dochází k úpravám na školní WiFi.
Naše škola se zapojila do projektu EDUROAM.

Původní síť s názvem mikulasske již není k dispozici. Informace o tom, jak si síť nastavit naleznete na mikulasske.cz/wifi.

Další informace o síti eduroam naleznete na stránkách projektu zde.