Základní data

Adresa: Gymnázium, Plzeň
Mikulášské nám. 23
326 00 Plzeň
Tel. číslo: +420 377226747
Fax: +420 377325149
E-mail: kontakt@mikulasske.cz
WWW stránky: www.mikulasske.cz
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 49778145
IZO: 049778145
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Škroupova 18
301 00 Plzeň
Ředitel školy: Mgr. Petr Mazanec, od 1. 8. 2012
Zástupci ředitele: Ing. Miroslav Radotínský, od 1. 8. 2002
Mgr. Milan Pěchouček, od 1. 8. 2012
Výchovný poradce: Ing. Mgr. Ivana Šafránková
Ekonom školy: Jitka Vyorálková
Účetní školy:  
Správce sítě: Josef Červenec
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Josef Červenec
Pracovnice sekretariátu: Bc. Vladislava Hnízdilová
pověřená přejímáním podnětů a oznámení podle zák. 106/1999 Sb.
Historická data: Založeno v roce 1906 jako II. státní reálka v Plzni. Poslední zařazení do sítě škol, předškolských zařízení a školských zařízení s účinností od 1.9.1999 pod č.j. 24, 699/99-21 MŠMT.
Návrh provozního rozpočtu školy na rok 2019
a střednědobý výhled  rozpočtu na roky 2020 a 2021
ZDE

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytují výše uvedení pracovníci školy v souladu se svými pracovními úkoly. Informací, kterou je povinný subjekt povinen poskytnout, je faktický údaj týkající se otázky působnosti ředitele školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu ap. – viz pokyn č.j. 31 479/99 -14 MŠMT, Věstník 12/1999.
Vymezené pravomoci a působnosti ředitele školy zákona č. 561/2004; 562/2004; 563/2004
Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, lhůty a postup zákon 71/1967 Sb., zákon 561/2004 Sb.
Postup při vyřizování stížnosti, oznámení a podnětů – vyhláška 500/2004 od 1.1.2006
Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace – zákon 1 06/1999 Sb.
Nejdůležitější předpisy pro činnost školy a ředitele školy -zákon č.561/2004 Sb., č. 562/2004 Sb., č.563/2004 Sb., č. 106/1999 Sb. a č. 76/1978 Sb., Vyhláška č. 65/2005 Ú.l., č. 10/1997 Sb., č. 442/1991 Sb., č. 671/2004 Sb., č. 178/1991 Sb., č. 47/2004 Sb., č. 64/2005 Sb.,č. 410/2005 Sb., č. 291/1991 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací:
kopírování – jedna stránka 2 Kč
stránka z tiskárny 5 Kč
poštovné podle sazeb České pošty
disketa, CD dle nákupní ceny
nahrávání diskety, CD 20 Kč
práce pověřeného pracovníka 40 Kč za každou započatou půlhodinu práce

Úhrady nákladů jsou příjmem školy.
V odůvodněných případech a při požadavku zaslání informace poštou se bude vybírat záloha na úhradu.
Omezení práva na poskytnutí informace zák. č. 148/1998 Sb., č. 256/1995, § 17 zákona 513/1991 Sb., č. 35/1965 Sb., č. 106/1999 Sb. Pokyn č.j. 31 479/99-16 MŠMT, Věstník 12/1999 čl. 5-7.
Vyřizování žádosti o poskytování informací zákon č. 106/1999 Sb. a Pokyn č.j. 31 479/99-16 MŠMT, Věstník 12/1999, článek 8-12.
Uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v úředních hodinách u pověřené pracovnice pí Hnízdilové.