Petr Mazanec 11. října 2021 v 18:47
Petr Mazanec 11. 10. 2021

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, vážení zletilí žáci, vážené kolegyně a vážení kolegové,

v příloze uveřejňuji dvě kandidátní listiny pro volby členů školské rady za pedagogické pracovníky školy a pro volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky . Pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci budou volit 2 zástupce ze 4 kandidátů. Volební místo pro volbu členů školské rady z řad pedagogických pracovníků bude pro všechny pedagogické pracovníky gymnázia v sekretariátu školy v době od 7 do 17 hodin. Volební místo pro volbu členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků bude pro všechny zákonné zástupce nezletilých žáků a všechny zletilé žáky ve vestibulu školy u vrátnice a v kanceláři ekonomického oddělení také v době od 7 do 17 hodin. Volič je povinen před volbou prokázat svou totožnost. Každý volič hlasuje osobně. Na hlasovacím lístku označí zakroužkováním pořadového čísla kandidáty, které volí. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Lístky, na kterých je označeno více kandidátů, než je volený počet, jsou neplatné. Upravený hlasovací lístek volič vloží do volební schránky. Organizaci voleb a sčítání hlasů po skončení voleb bude zajišťovat přípravný výbor v tomto složení:

Předseda: Mgr. Milan Pěchouček

Členové: Jitka Vyorálková, Bc. Vladislava Hnízdilová, Anna Hodinová

První ustavující zasedání nově zvolené školské rady proběhne v úterý 26. října 2021 od 16.30 hodin ve sborovně školy.

Mgr. Petr Mazanec – ředitel školy

Petr Mazanec 24. září 2021 v 17:25
Petr Mazanec 24. 09. 2021

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, vážení zletilí žáci, vážené kolegyně a vážení kolegové,

na základě volebního řádu školské rady vydaného Plzeňským krajem podle školského zákona (viz přílohy) vyhlašuji volby do školské rady, které se uskuteční dne 25. října 2021 od 7 hodin do 17 hodin v budově školy. Návrhy kandidátů do voleb za pedagogické pracovníky školy a za zákonné zástupce nezletilých žáků nebo zletilé žáky je možné se souhlasem kandidátů písemně podávat nebo zasílat elektronicky na e-mailovou adresu sekretariátu školy kontakt@mikulasske.cz do 7. října 2021. Dne 11. října 2021 bude zveřejněna na webových stránkách školy kandidátní listina pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a kandidátní listina pro pedagogické pracovníky školy společně s informacemi o průběhu voleb dne 25. října 2021. Funkční období nově zvolených členů školské rady bude 3 roky.

Mgr. Petr Mazanec – ředitel školy