Milan Pěchouček 20. října 2021 v 11:41
Milan Pěchouček 20. 10. 2021

Zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který proběhne 4. prosince 2021 od 9,00 do 15,00 hodin.

Jsou pro vás připraveny informace o studiu a přijímacím řízení, ukázky učebnic i moderních metod výuky, prohlídky učeben, soutěže…

Těšíme se na vaši návštěvu.

Věra Krůsová 13. října 2021 v 7:49
Věra Krůsová 13. 10. 2021

Soutěž proběhla 12.10.2021 a úkolem zúčastněných týmů bylo s využitím stavebnic Merkur a Boffin sestavit „Hledač světla“. Naše družstvo ve složení Pavel Altmann, Michal Bouda, Jan Bultas a Šimon Duda (všichni 7.E) přišlo s originální konstrukcí a zaslouženě získalo v kategorii gymnázií 1. místo. Gratulujeme!

Pokračovat ve čtení
Petr Mazanec 11. října 2021 v 18:47
Petr Mazanec 11. 10. 2021

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, vážení zletilí žáci, vážené kolegyně a vážení kolegové,

v příloze uveřejňuji dvě kandidátní listiny pro volby členů školské rady za pedagogické pracovníky školy a pro volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky . Pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci budou volit 2 zástupce ze 4 kandidátů. Volební místo pro volbu členů školské rady z řad pedagogických pracovníků bude pro všechny pedagogické pracovníky gymnázia v sekretariátu školy v době od 7 do 17 hodin. Volební místo pro volbu členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků bude pro všechny zákonné zástupce nezletilých žáků a všechny zletilé žáky ve vestibulu školy u vrátnice a v kanceláři ekonomického oddělení také v době od 7 do 17 hodin. Volič je povinen před volbou prokázat svou totožnost. Každý volič hlasuje osobně. Na hlasovacím lístku označí zakroužkováním pořadového čísla kandidáty, které volí. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Lístky, na kterých je označeno více kandidátů, než je volený počet, jsou neplatné. Upravený hlasovací lístek volič vloží do volební schránky. Organizaci voleb a sčítání hlasů po skončení voleb bude zajišťovat přípravný výbor v tomto složení:

Předseda: Mgr. Milan Pěchouček

Členové: Jitka Vyorálková, Bc. Vladislava Hnízdilová, Anna Hodinová

První ustavující zasedání nově zvolené školské rady proběhne v úterý 26. října 2021 od 16.30 hodin ve sborovně školy.

Mgr. Petr Mazanec – ředitel školy

Pavel Taraba 11. října 2021 v 8:51
Pavel Taraba 11. 10. 2021

Milé spolužačky, milí spolužáci,

StuPa by Vás tímto chtěla seznámit s projektem sběru kovů, který jsme se rozhodli tento rok na naší škole uskutečnit. Spousta znovupoužitelného odpadu končí zbytečně na skládkách. Výjimkou nejsou ani kovy. Proto pomozte alespoň touto cestou zlepšit životní prostředí v naší zemi a zapojte se i se svou třídou do této soutěže.

Do každé třídy byla (nebo nejpozději ve čtvrtek odpoledne bude) umístěna kartonová krabice, která slouží především jako úložný prostor pro pytle, do kterých budete kov ukládat.

 • SBĚR
  • Odnos pytlů probíhá každou středu, pokud tedy doma nasbíráte větší množství hliníku, do školy ho ideálně přineste až po víkendu, aby nedocházelo k jeho zbytečnému hromadění ve třídách.
  • Hlavním sbíraným materiálem je hliník, pokud přinesete jiné kovy, nějakým způsobem je odlište (např. je vložte do menší tašky či sáčku), usnadníte nám tím třídění.
  • Na všech plechovkách a obalech naleznete, z jakého recyklovatelného materiálu byly vyrobeny (plechovky jsou nejčastěji hliníkové). Pozor na víčka od jogurtů. Někdy se může zdát, že jsou hliníková, ale může se jednat pouze hliníku podobnou fólii. Tu z hliníku poznáte tak, že při ohnutí drží tvar a jde celkem snadno natrhnout.
  • Vhazovaný materiál by měl být očištěn a zbaven mastnoty.
  • Větší kusy kovů se do soutěže také počítají, ale jejich hmotnost by neměla přesáhnout 10 kg.
 • ODNOS A VÁŽENÍ KOVŮ
  • Každou středu o velké přestávce (od 13.10.) přinesou zástupci všech zapojených tříd pytle s nasbíranými kovy ke vchodu do přístavku (přízemí, u učebny 106), kde budou postupně váženy a zapsány do tabulek.
  • Všechny pytle budou poté odneseny na dvorek, odkud budou vyváženy do sběrných dvorů.
 • FINANCE ZA KOVY
  • Všechny finance budou později sloužit k dalším projektům StuPa a pomohou nám vytvářet akce na vyšší úrovni.

A proč byste měli vlastně kovy sbírat?

Kromě ekologické stránky, která je velmi důležitou součástí našich životů i života na naší planetě, zajistili jsme pro třídu, která nasbírá nejvíce (hmotnost) výhru, která by pro všechny z Vás mohla být velmi dobrou motivací. Třída s největším množstvím nasbíraných kovů získá od pana ředitele den volna navíc, který poslouží k prodloužení školního výletu.

V případě nejasností se obraťte na třídu 6.E (učebna 206).

Umocněný organizační výbor

Petr Mazanec 24. září 2021 v 17:25
Petr Mazanec 24. 09. 2021

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, vážení zletilí žáci, vážené kolegyně a vážení kolegové,

na základě volebního řádu školské rady vydaného Plzeňským krajem podle školského zákona (viz přílohy) vyhlašuji volby do školské rady, které se uskuteční dne 25. října 2021 od 7 hodin do 17 hodin v budově školy. Návrhy kandidátů do voleb za pedagogické pracovníky školy a za zákonné zástupce nezletilých žáků nebo zletilé žáky je možné se souhlasem kandidátů písemně podávat nebo zasílat elektronicky na e-mailovou adresu sekretariátu školy kontakt@mikulasske.cz do 7. října 2021. Dne 11. října 2021 bude zveřejněna na webových stránkách školy kandidátní listina pro zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a kandidátní listina pro pedagogické pracovníky školy společně s informacemi o průběhu voleb dne 25. října 2021. Funkční období nově zvolených členů školské rady bude 3 roky.

Mgr. Petr Mazanec – ředitel školy