Petr Mazanec 28. dubna 2021 v 15:47
Petr Mazanec 28. 04. 2021

Vzhledem k aktuálně klidnější epidemiologické situaci je v některých krajích umožněn další návrat žáků do škol. Mezi vybrané kraje patří i Plzeňský, a proto dojde od pondělí 3. 5. 2021 k návratu žáků druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií do škol. Je stanoven rotační způsob výuky, což prakticky znamená, že žáci nižšího stupně víceletého gymnázia budou po týdnech střídat prezenční a distanční výuku. 

 Režim bude vypadat takto:

v týdnu od 3. 5. 2021 do 7.5.2021 prezenčně 2.E, 3.E a 4.E, distančně 1.E, 1.C a 2.C

v týdnu od 10. 5. 2021 do 14.5.2021 prezenčně 1.E, 1.C a 2.C, distančně 2.E, 3.E a 4.E

V následujících týdnech bude pokračovat takto nastavená rotace, nedojde-li k zásadnějším změnám. 

V týdnu od 3. 5. 2021 bude návrat k prezenční výuce kolidovat s konáním přijímacích zkoušek.  Protože je ale přítomnost žáků na prezenční výuce podmíněna negativním výsledkem testu (nebo jeho povolenou náhradou – viz níže), je nezbytné před zahájením výuky realizovat také testování ve škole dvakrát týdně v pondělí a ve čtvrtek. Z výše uvedeného důvodu bude zahájení výuky v pondělí 3. 5. 2021 upraveno. Žáci dotčených tříd dorazí v pondělí ke škole tak, aby byli přítomni v 8:20. Do budovy nebudou dříve vstupovat, počkají venku. Pověřeným pedagogem budou vyzváni k příchodu do školy k provedení testování. Teprve po testu s negativním výsledkem budou pokračovat v dalším programu ve škole. Zahájení výuky předpokládáme od druhé vyučovací hodiny.

Stejně se bude postupovat také ve čtvrtek 6. 5. 2021. V ostatních dnech žáci přijdou do školy běžným způsobem tak, aby bylo možné zahájit výuku podle rozvrhu. 

K testování budou použity samoodběrové testy Singclean s odběrem vzorku z přední části nosu. Není to nijak problematický postup (viz www.msmt.cz). Níže uvádím přehled situací, kdy se žák nemusí ve škole testovat a je možné testování nahradit jiným dokladem.

Nahradit test je možné:

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci dle aktuálně platných MO MZČR používat zakrytí úst a nosu, dodržovat hygienu rukou a nezbytný odstup (alespoň 1,5 m). Výjimku tvoří pouze doba konzumace svačiny nebo oběda. Předepsaným prostředkem k zakrytí dýchacích cest je bez ohledu věk v případě žáků plnících povinnou školní docházku nově chirurgická rouška nebo rouška splňující obdobné parametry. Roušky v dostatečném množství si žáci přinesou s sebou.

 Organizace školního stravování

Pouze v týdnech prezenční výuky budou automaticky přihlášeny obědy všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně Církevního gymnázia.  Obědy lze standardním způsobem odhlásit. Stravování na Církevním gymnáziu je zajištěno i pro žáky  1.E a 2.E.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Milan Pěchouček 22. března 2021 v 8:32
Milan Pěchouček 22. 03. 2021

30. 4. 2021

Milí uchazeči,

v zájmu urychlení kontroly negativních výsledků testů a rychlého průchodu do školní budovy mějte, prosím, při příchodu připravenu i pozvánku k přijímací zkoušce. Děkujeme.

21. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR změnilo své mimořádné opatření k povinnému nošení roušek a mezi osoby, kterým stačí jako ochrana nosu a úst rouška, zahrnulo i uchazeče konající přijímací zkoušku ke studiu na střední škole.
Text změny najdete zde.

21. 4. 2021

Informace o termínech testování uchazečů před přijímací zkouškou:

15. 4. 2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky 2021, který naleznete zde.

14. 4. 2021

Odeslali jsme pozvánky k přijímací zkoušce.

Pokud číslo učebny, ve které budete test konat, začíná číslicí „1“, nachází se učebna v přízemí, počáteční číslice „2“ značí 1. patro a počáteční číslice „3“ znamená druhé patro budovy.

12. 4. 2021

Podle Opatření obecné povahy MŠMT ČR a Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 6. 4. 2021 (viz níže) musí každý uchazeč o střední vzdělávání před přijímací zkouškou doložit negativní výsledek neinvazivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč může testování podstoupit na základní škole, jejímž je žákem, nebo v odběrovém místě poskytovatele zdravotnických služeb. V obou případech obdrží osvědčení o výsledku testu.

Testování nemusí podstoupit uchazeč, který prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost doloží uchazeč potvrzením od ošetřujícího lékaře.

Úplné znění zmiňovaných dokumentů:
Opatření obecné povahy MŠMT – dodatek k přijímacímu řízení
Mimořádné opatření MZČR – testování uchazečů

8. 4. 2021

Vzhledem k posunutému termínu přijímacích zkoušek prodlužujeme i lhůtu pro odevzdání případných diplomů z olympiád a soutěží do dne konání přijímací zkoušky.

22. 3. 2021

Na mailové adresy zákonných zástupců uvedené v přihlášce jsme odeslali informační mail. Pokud jste jej nedostali, ozvěte se na kontakt@mikulasske.cz , děkujeme.

20. 3. 2021

Došlo ke změně termínu přijímacích zkoušek. Nové termíny jsou tyto:
pro čtyřleté studium: 3. května (první termín) a 4. května (druhý termín)
pro víceleté studium: 5. května (první termín) a 6. května (druhý termín)
náhradní termíny: 2. června (první termín) a 3. června (druhý termín)

Tomáš Havlíček 03. května 2021 v 9:49
Tomáš Havlíček 03. 05. 2021

Úspěch našich studentů v krajském kole soutěže SOČ

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v krajském kole Středoškolské odborné činnosti.

V oboru Matematika a statistika obsadil 1. místo student Šimon Pekár / třída 7.E / s prací s názvem “ Numerické řešení matematického modelu srážení krve“.

V oboru Fyzika obsadil 1.místo student Karel Týr / třída 6.C / s prací s názvem “ Studium vlivu rychlých změn reaktivity na výzkumný reaktor VR-1″.

Obě práce postupují do celostátního kola soutěže.

Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Tomáš Havlíček, garant SOČ na škole

Sylva Nováková 12. dubna 2021 v 15:41
Sylva Nováková 12. 04. 2021

Minulý týden se Kateřina Velkoborská (5. E) a Martin Koskuba (5. C) zúčastnili známé konverzační soutěže – letos netradičně online, a to na úrovni kraje. Oba jmenovaní reprezentovali naši školu vskutku důstojně:
M. Koskuba obsadil v nejvyšší kategorii SŠ II 2. místo a K. Velkoborská, vítězka v kategorii SŠ I, bude vyslána do kola národního, které se uskuteční 18. června pod záštitou Francouzského institutu v Praze.
Oběma za vzornou reprezentaci školy Merci ! a Félicitation !

Josef Kubeš 30. března 2021 v 0:56
Josef Kubeš 30. 03. 2021

V týdnu 22.–26. 3. se uskutečnilo online národní kolo matematické olympiády. V kategorii P se mezi vítěze zařadil Adam Blažek a Ondřej Sladký. Úspěšným řešitelem je Dominik Farhan (všichni z 8. E). V kategorii A je úspěšným řešitelem Jiří Harvalík (3. A). Této kategorie se ještě zúčastnili Ondřej Sladký (8. E) a Jiří Jirásek (2. A). Blahopřejeme ke kvalitním výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Jana Soukupová 04. března 2021 v 7:57
Jana Soukupová 04. 03. 2021

Letošní kolo krajské olympiády z matematiky v nejnáročnější kategorii A  bylo zcela v režii našich studentů. Všichni úspěšní řešitelé jsou výhradně z našeho gymnázia. Do ústředního kola postoupili Ondřej Sladký, Jiří Harvalík a Jiří Jirásek. Děkujeme všem a blahopřejeme úspěšným řešitelům.

Prohlédněte si výsledky