Petr Mazanec - ředitel školy 02. prosince 2020 v 12:33
Petr Mazanec - ředitel školy 02. 12. 2020

Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (PES) bude od pondělí  7.12.2020 zahájena rotační výuka v nematuritních třídách vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia podle aktuálního platného rozvrhu. Při rotační výuce bude mít polovina tříd v lichých týdnech prezenční výuku ve škole a v sudých týdnech distanční výuku doma a druhá polovina tříd naopak v sudých týdnech prezenční výuku ve škole a v lichých týdnech distanční výuku doma. Tělesná výchova nebude vyučována a hudební výchova bude částečně vyučována bez aktivního zpěvu.

Organizace rotační výuky nematuritních tříd

  1. týden (7. 12. – 11. 12. 2020) a všechny ostatní sudé týdny

Prezenční  výuka        1. A, 1. B, 3. C, 5. E, 2. A, 2. B

Distanční  výuka         4. C, 6. E, 3. A, 3. B, 5. C, 7. E

  1. týden (14. 12. – 18. 12. 2020) a všechny ostatní liché týdny

Prezenční  výuka        4. C, 6. E, 3. A, 3. B, 5. C, 7. E

Distanční  výuka         1. A, 1. B, 3. C, 5. E, 2. A, 2. B

Vzhledem k přesunu školství od pondělí  7. 12. 2020 do třetího stupně PES bude již umožněna prezenční výuka žáků vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia i v nehomogenních skupinách (výuka Nj a Fj ve všech ročnících vyššího gymnázia  a výuka matematiky a volitelných předmětů v předmaturitním a maturitním ročníku).

Žáci mají stále povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole nebo ve školní jídelně. Každý bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení roušky či respirátoru. Sejmout roušku je možné jenom při konzumaci jídla nebo pití nápojů.
Jíst a pít je povoleno pouze v učebně o přestávce a při obědě ve školní jídelně.
Pohyb na chodbách je omezen na přesuny mezi učebnami, návštěvu toalety a příchod a odchod ze školy. Vždy je nezbytně nutné důsledně dodržovat minimální rozestupy od ostatních osob a všechna ostatní nařízená hygienická a protiepidemická opatření.

Organizace školního stravování

Pouze v týdnech prezenční výuky jsou automaticky přihlášeny obědy všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně Církevního gymnázia.  Individuálně je možné si standardním způsobem obědy odhlásit.

 

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Petr Mazanec - ředitel školy 25. listopadu 2020 v 13:52
Petr Mazanec - ředitel školy 25. 11. 2020

Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (viz příloha) bude od pondělí  30.11.2020 zahájena rotační výuka ve třídách nižšího stupně víceletého gymnázia podle aktuálního platného rozvrhu. Při rotační výuce bude mít polovina tříd v lichých týdnech prezenční výuku ve škole a v sudých týdnech distanční výuku doma a druhá polovina tříd naopak v sudých týdnech prezenční výuku ve škole a v lichých týdnech distanční výuku doma.

Organizace rotační výuky

  1. týden (30. 11. – 4. 12. 2020) a všechny další liché týdny

Prezenční výuka        1. E, 1. C a 2. C

Distanční výuka         2. E, 3. E a 4. E

  1. týden (7. 12. – 11. 12. 2020) a všechny další sudé týdny

Prezenční výuka        2. E, 3. E a 4. E

Distanční výuka         1. E, 1. C a 2. C

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole nebo ve školní jídelně. Každý bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení roušky či respirátoru. Sejmout roušku je možné jenom při konzumaci jídla nebo pití nápojů.
Jíst a pít je povoleno pouze v učebně o přestávce a při obědě ve školní jídelně.
Pohyb na chodbách je omezen na přesuny mezi učebnami, návštěvu toalety a příchod a odchod ze školy. Vždy je nezbytně nutné důsledně dodržovat minimální rozestupy od ostatních osob a všechna ostatní nařízená hygienická a protiepidemická opatření.

Organizace školního stravování

Pouze v týdnech prezenční výuky jsou automaticky přihlášeny obědy všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně Církevního gymnázia (1. C, 2. C, 3. E, 4. E)   i ve školní jídelně Masarykovy ZŠ na Jiráskově náměstí (1. E, 2. E). Individuálně je možné si standardním způsobem obědy odhlásit.

Žákům 1. E a 2. E bude oběd ve školní jídelně na Jiráskově náměstí vydáván z provozních důvodů každý den až od 14.10 hodin. Po skončení výuky ve 13.15 hodin budou žáci 1. E nebo 2. E, kteří půjdou na oběd,  ve své kmenové učebně s učitelem, který má dohled ve školní jídelně na Jiráskově náměstí. Společně s ním půjdou ve 13.55 hodin ze školy do školní jídelny.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Provoz škol od 30.11.2020

Petr Mazanec - ředitel školy 24. listopadu 2020 v 16:42
Petr Mazanec - ředitel školy 24. 11. 2020

Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (viz příloha) bohužel nelze prezenčně vyučovat volitelné předměty, matematiku a druhé cizí jazyky ve skupinách, tvořených žáky z více tříd jednoho ročníku (tzv. nehomogenní skupiny).

Aby škola dodržela podmínku prezenční výuky pouze v homogenních skupinách, tvořených pouze žáky jedné třídy, bude výuka maturitních tříd od 25.11.2020 probíhat takto:

  • Volitelné předměty v nehomogenních skupinách budou vyučovány distančním způsobem.
  • Matematika v nehomogenních skupinách bude vyučována distančním způsobem.
  • Výuka druhého cizího jazyka (Nj a Fj) v nehomogenních skupinách, tvořených žáky dvou tříd, bude realizována střídavě po jednotlivých hodinách pouze pro žáky jedné třídy.
  • Ve volných hodinách mezi prezenční výukou mohou žáci maturitních ročníků opustit školu. Pokud ve škole zůstanou, tak mají k samostudiu určenou pouze svou kmenovou učebnu.

Je nezbytně nutné pravidelně sledovat aktuální rozvrh hodin a suplování na následující den.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Provoz škol od 25.11.2020

Petr Mazanec - ředitel školy 23. listopadu 2020 v 16:55
Petr Mazanec - ředitel školy 23. 11. 2020

Maturitní třídy 4.A, 4.B, 6.C a 8.E začnou od středy 25.11.2020 prezenční výuku podle aktuálního platného rozvrhu. Výuka tělesné výchovy bude zrušena.

Školní jídelna Církevního gymnázia bude v provozu také od 25.11.2020.
Od tohoto data jsou obědy automaticky přihlášeny všem žákům maturitních tříd, kteří se v jídelně stravují. Individuálně je možné se standardním způsobem odhlásit u hospodářky školní jídelny paní Jírovcové. S ohledem na počet strávníků se bude v prvních dnech prezenční výuky připravovat jeden pokrm, později dva různé pokrmy.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných
prostorách školy i školní jídelny. Každý bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení roušky či respirátoru.
Sejmout roušku je možné jenom při konzumaci jídla nebo pití nápojů.
Jíst a pít je povoleno pouze v učebně o přestávce a při obědě ve školní jídelně. Pohyb na chodbách je omezen na přesuny mezi učebnami, návštěvu toalety a příchod a odchod ze školy.  Vždy je nezbytně nutné důsledně dodržovat minimální rozestupy od ostatních osob a všechna ostatní nařízená hygienická a protiepidemická opatření.

Všem předem děkuji za plnění těchto povinností.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Petr Mazanec - ředitel školy 01. října 2020 v 14:26
Petr Mazanec - ředitel školy 01. 10. 2020

Na základě včerejších usnesení Vlády ČR a Nařízení KHS Plzeňského kraje č. 6/2020 (viz přílohy) bude od pondělí 5. 10. 2020 až do odvolání probíhat výuka následujícím způsobem:

1) Nižší stupeň gymnázia (1.C, 2.C, 1.E, 2.E, 3.E, 4.E)

Bude probíhat řádná prezenční výuka v budově školy podle stávajícího rozvrhu včetně suplování.

2) Vyšší stupeň gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C, 5.E, 6.E, 7.E, 8.E)

Bude probíhat distanční výuka podle již dříve schválených pravidel, tedy veškeré akce (on-line přenos, zadání práce v MS Teams,test v Moodle …) budou učitelé žákům předem oznamovat prostřednictvím bakalářské aplikace Komens. On-line forma distanční výuky bude probíhat pouze v hodinách daných stávajícím rozvrhem.

3) Školní stravování

Bude zajištěno pouze pro žáky tříd nižšího stupně gymnázia.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958-krizové opatření platné od 5.10.2020 do 18.10.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957-nouzový stav-platné od 5.10.2020 na dobu 30 dnů
Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňskoho kraje se sídlem v Plzni č.6 2020

Hana Radová 22. září 2020 v 20:13
Hana Radová 22. 09. 2020

Turnaj mladých fyziků je týmová soutěž a studenti řeší náročné fyzikální úlohy. Mohou využít i externích konzultantů, v případě studentů současné 8.E to byli vědečtí pracovníci ZČU Plzeň. Studenti obhajují práce před svými soupeři. Do republikového kola postoupily 4 týmy a závěrečná prezentace probíhala už on line a práce se musely odevzdat v anglickém jazyce. Studenti 8.E obsadili vynikající 3. místo. Složení týmu Ondřej Baštář, Adam Blažek, Ondřej Sladký, Dominik Farhan a Viktorie Valdmanová. Děkuji za vzornou reprezentaci a blahopřeji .