Petr Mazanec 23. listopadu 2020 v 16:55
Petr Mazanec 23. 11. 2020

Maturitní třídy 4.A, 4.B, 6.C a 8.E začnou od středy 25.11.2020 prezenční výuku podle aktuálního platného rozvrhu. Výuka tělesné výchovy bude zrušena.

Školní jídelna Církevního gymnázia bude v provozu také od 25.11.2020.
Od tohoto data jsou obědy automaticky přihlášeny všem žákům maturitních tříd, kteří se v jídelně stravují. Individuálně je možné se standardním způsobem odhlásit u hospodářky školní jídelny paní Jírovcové. S ohledem na počet strávníků se bude v prvních dnech prezenční výuky připravovat jeden pokrm, později dva různé pokrmy.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných
prostorách školy i školní jídelny. Každý bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení roušky či respirátoru.
Sejmout roušku je možné jenom při konzumaci jídla nebo pití nápojů.
Jíst a pít je povoleno pouze v učebně o přestávce a při obědě ve školní jídelně. Pohyb na chodbách je omezen na přesuny mezi učebnami, návštěvu toalety a příchod a odchod ze školy.  Vždy je nezbytně nutné důsledně dodržovat minimální rozestupy od ostatních osob a všechna ostatní nařízená hygienická a protiepidemická opatření.

Všem předem děkuji za plnění těchto povinností.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Milan Pěchouček 13. října 2020 v 10:17
Milan Pěchouček 13. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR přechází naše škola od 14. října na distanční způsob výuky ve všech třídách.
Školní jídelny nebudou po dobu uzavření škol v provozu.
Úřední hodiny na sekretariátu budou v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin.

Petr Mazanec 01. října 2020 v 14:26
Petr Mazanec 01. 10. 2020

Na základě včerejších usnesení Vlády ČR a Nařízení KHS Plzeňského kraje č. 6/2020 (viz přílohy) bude od pondělí 5. 10. 2020 až do odvolání probíhat výuka následujícím způsobem:

1) Nižší stupeň gymnázia (1.C, 2.C, 1.E, 2.E, 3.E, 4.E)

Bude probíhat řádná prezenční výuka v budově školy podle stávajícího rozvrhu včetně suplování.

2) Vyšší stupeň gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C, 5.E, 6.E, 7.E, 8.E)

Bude probíhat distanční výuka podle již dříve schválených pravidel, tedy veškeré akce (on-line přenos, zadání práce v MS Teams,test v Moodle …) budou učitelé žákům předem oznamovat prostřednictvím bakalářské aplikace Komens. On-line forma distanční výuky bude probíhat pouze v hodinách daných stávajícím rozvrhem.

3) Školní stravování

Bude zajištěno pouze pro žáky tříd nižšího stupně gymnázia.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958-krizové opatření platné od 5.10.2020 do 18.10.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957-nouzový stav-platné od 5.10.2020 na dobu 30 dnů
Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňskoho kraje se sídlem v Plzni č.6 2020

Petr Mazanec 09. září 2020 v 22:43
Petr Mazanec 09. 09. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 9. 9. 2020 (viz příloha) zavádí s platností od čtvrtka 10. 9. 2020 povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Společnými prostorami jsou všechny chodby ve škole, šatny a toalety. Rouška se může sejmout pouze v učebnách. Ve školních jídelnách na Církevním gymnáziu a v Masarykově ZŠ je možné odložit roušku pouze po zasednutí ke stolu a konzumaci jídla. Každý žák po sejmutí roušky je povinen ji odložit do sáčku ve své tašce, aby nedocházelo k případné kontaminaci jeho okolí použitou rouškou. Je dobré mít k dispozici i roušku náhradní. Abychom co nejlépe a nejdéle udrželi normální provoz školy, tak je potřeba důsledně dodržovat pravidlo 3R:

  1. RUCE – umýt si je a vydezinfikovat kdykoliv je to z hygienického hlediska potřebné, zejména ihned po ranním příchodu do školy
  2. ROZESTUP – udržovat rozumný rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob
  3. ROUŠKA – používat roušku ve společných prostorách a dbát pravidel správné manipulace s ní

Děkuji všem za respektování tohoto nařízení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy
příloha

Josef Červenec 09. září 2020 v 13:08
Josef Červenec 09. 09. 2020

Plzeňské městské dopravní podniky vyžadují potvrzení o studiu jen u studentů, kteří dovrší 18 let.

Proto není nutné vystavovat potvrzení o studiu pro studenty mladší 18 let, tito studenti mají zlevněné předplatné pro cestování v MHD nastavené automaticky.

Josef Červenec 31. srpna 2020 v 11:20
Josef Červenec 31. 08. 2020

Od nového školního roku byla zavedena ve webovém prostředí Bakalářů funkce zapomenuté heslo. Pro získání uživatelského jména a hesla stačí do políčka zadat e-mailovou adresu vedenou v systému Bakaláři.

Studenti a učitelé mají adresu ve tvaru „login@mikulasske.cz“. U rodičů se jedná o jejich vlastní e-mail, který byl předán škole pro komunikaci.
 
Nově tedy nedochází k předávání uživatelského jména a hesla na lístečku. Každý nový žák si o jméno a heslo požádá prostřednictvím funkce zapomenuté heslo.
Josef Červenec 31. ledna 2018 v 10:15
Josef Červenec 31. 01. 2018

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 získalo významnou dotaci na zkvalitnění výuky a bezbariérovost!

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie“ s reg. č. CZ .06.2.67/0.0.0./16_066/0004759.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v celé budově gymnázia pro žáky s pohybovým hendikepem, rekonstrukce a dovybavení odborných učeben pro zvýšení kvality výuky biologie, chemie a vytvoření zázemí pro přípravu pedagogů na vyučování vč. váhovny a skladu chemikálií.

Celkové náklady projektu jsou 5,89 milionu Kč a poskytnutá dotace pro Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 5,3 milionů Kč, což je 90% celkových nákladů projektu.  10% výše nákladů projektu, konkrétně 0,59 milionu Kč bude financovat z finančních prostředků zřizovatele tj. Plzeňského kraje.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v rámci 7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI.

Více informací o projektu získáte u ředitele Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, pana Mgr. Petra Mazance, tel.: 777 454 930, e-mail: petr.mazanec(zavináč)mikulasske.cz.