Zefektivnění a zkvalitnění přírodovědného, technického a jazykového vzdělávání a modernizace učeben na Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23

logolink

Naše škola se účastní operačního projektu „Zefektivnění a zkvalitnění přírodovědného, technického a jazykového vzdělávání a modernizace učeben na Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23“. Vybavení učeben novým nábytkem a počítačovou a projekční technikou umožní efektivnější, interaktivní způsob výuky a přispěje i k snazšímu přístupu některých znevýhodněných skupin ke vzdělávání a k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce.

Our school participates in the project called „Improvement of Science, Technical and Language Education at Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí 23“. New classroom and lab equipment including new furniture and IT devices will enable interactive and more effective way of teaching and will make education more accessible for the disadvantaged, thus it will contribute to their better position on the job market.

Unsere Schule nimmt an dem Kooperationsprojekt „Effektivierung und Verbesserung der Ausbildung im Bereich der naturwissenschaftlichen, technischen Fächern und Sprachen und Modernisierung der Klassenzimmer am Gymnasium Plzeň, Mikulášské Platz 23“ teil. Die Ausstattung der Klassenzimmer mit neuen Möbeln, Computer- und Projektionstechnik wird einen effektiven und interaktiven Unterricht ermöglichen und wird auch dazu beitragen, dass einige benachteiligte Gruppen einen besseren Zugang zur Ausbildung gewinnen und sich auf dem Arbeitsmarkt besser durchsetzen können.

Notre lycée participe au projet „L´enseignement efficace des sciences, de la technique et des langues et la modernisation des salles de classe au Lycée Plzeň, Mikulášské nám. 23“. Les salles de classe équipées du nouveau meuble, de l´informatique et des tableaux blancs interactifs rendront possible l´enseignement plus efficace et actif et aussi l´accés à la formation aux élèves en difficulté. La bonne formation pourra plus tard faciliter la recherche d´emploi au marché du travail.

Název projektu:
Zefektivnění a zkvalitnění přírodovědného, technického a jazykového vzdělávání a modernizace učeben na Gymnáziu, Plzeň, Mikulášské nám. 23

Číslo projektu:
CZ.1.14/2.4.00/34.03183

Cíl projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím ICT technologií zkvalitnit a zefektivnit výuku technických a přírodovědných předmětů, matematiky a cizích jazyků jako hlavních předmětů školního vzdělávacího programu školy vzhledem k její více než stoleté profilaci a současnému i plánovanému budoucímu obsahu státní maturity na gymnáziích (povinná maturita z matematiky na gymnáziu) a vybavit odborné i běžné učebny technickým zařízením a nábytkem s návazností na potřeby současné a budoucí školní praxe. Cíle bude dosaženo dovybavením 1 multimediální učebny, 1 laboratoře fyziky a 22 kmenových tříd technickým zařízením a nábytkem a pořízením 2 mobilních počítačových učeben pro kmenové učebny. Bude možné plně využívat interaktivní formu výuky biologie, chemie, matematiky, fyziky a jazyků v odborných učebnách a kmenových třídách. Po realizaci projektu se řada hodin bude realizovat interaktivním způsobem, který mimo jiné více aktivizuje žáky a vede k lepšímu pochopení souvislostí a vazeb. Učitel povede výuku podstatně efektivnějším způsobem. Bude mít možnost demonstrovat jevy a principy, které dříve pouze popisoval, a může získávat nejaktuálnější informace. Ve výuce jazyků bude možné se propojit s celosvětovými úložišti výukových materiálů, které poskytují přední světové univerzity a také ZČU v Plzni. V neposlední míře se zvýší individuální práce s nadanými studenty, kteří sami budou zpracovávat připravené náročnější materiály a vyhledávat si potřebné informace. Naplno se rozjede používání LMS Moodle s celou třídou a připravených materiálů z projektů OPVK. V přírodovědných předmětech začnou žáci pracovat s programem Mathematica, který se také zavádí na řadě vysokých škol včetně ZČU a hlavně pomůže při přípravě nadaných studentů, kteří si dokáží při řešení složitých problémů pomoci právě takovým software. Program slouží také jako znalostní portál a studenti jej mohou obohatit o nový poznatek. Program Mathematica je zakoupený z projektu EU peníze školám.

Termín dokončení:
27. 8. 2015