Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky finanční dotaci na projekt pod názvem „Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie“ s reg. č. CZ .06.2.67/0.0.0./16_066/0004759.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v celé budově gymnázia pro žáky s pohybovým hendikepem, rekonstrukce a dovybavení odborných učeben pro zvýšení kvality výuky biologie, chemie a vytvoření zázemí pro přípravu pedagogů na vyučování vč. váhovny a skladu chemikálií.

Celkové náklady projektu jsou 5,89 milionu Kč a poskytnutá dotace pro Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 5,3 milionů Kč, což je 90% celkových nákladů projektu.  10% výše nákladů projektu, konkrétně 0,59 milionu Kč bude financovat z finančních prostředků zřizovatele tj. Plzeňského kraje.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v rámci 7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI.

Termín dokončení: 30. 9. 2018

V rámci udržitelnosti projektu škola kromě povinné výuky biologie a chemie realizuje v učebnách přírodovědný kroužek pro žáky nižšího gymnázia. Zároveň ve spolupráci s FPE ZČU a partnerskými školami (Masarykova ZŠ Plzeň, Benešova ZŠ a MŠ Plzeň a Gymnázium Luďka Pika v Plzni) organizuje projektové dny pro nadané žáky se zájmem o biologii a chemii. Nad rámec projektového záměru je laboratoř chemie využívána DDM Radovánek Plzeň v rámci chemického kroužku, kde je účast nabízena žákům všech základních a středních škol v Plzni a okolí.

Doba udržitelnosti projektu: 16. 3. 2019 až 15. 3. 2024