Blended learning ve vyučovacím procesu na gymnáziu

Název projektu:
Blended learning ve vyučovacím procesu na gymnáziu

Registrační číslo:
CZ.1.07/1.1.12/01.0001

Datum zahájení projektu:
1.dubna 2009

Datum ukončení projektu:
30.září 2011

Rozpočet projektu:
3 737 188,- Kč

Cíl projektu:
Cílem projektu je vytvoření moodlovských kurzů pro blended learningovou podporu výuky jazyků a dalších všeobecně vzdělávacích předmětů se zařazením průřezových témat. Součástí kurzů jsou témata zaměřená na výklad, procvičování, klasifikaci žáků formou testů. Kurzy budou respektovat specifické formy výuky jednotlivých předmětů včetně praktických hodin ve fyzice, biologii a chemii se zařazením odpovídajících pomůcek pro skupinovou práci žáků. K takovým kurzům budou pořízeny potřebné soupravy pomůcek a každý připravený kurz bude odrážet jejich začlenění do práce žáků. Výuka bude realizována za podpory počítačového a projekčního vybavení převážně v nově vybudované vestavbě.

Popis cílové skupiny:
Cílovou skupinou jsou učitelé a studenti našeho gymnázia včetně pobočky v Přešticích, učitelé a žáci druhého stupně Základní školy v Přešticích. Studenti po realizaci projektu získají ucelený systém materiálů pro svoji přípravu včetně možnosti prověřování svých znalostí. Učitelé budou mít k dispozici metodicky zpracovaný výukový materiál pro výuku nejmodernější formou užití ICT – blended learning, který se snaží kompenzovat některé dílčí nevýhody e-learningu při plnění vzdělávacích cílů kombinací s prvky standardní výuky. Součástí budou kurzy vystihující problematiku mezipředmětových vztahů. Projekt zasáhne cca 900 žáků a 40 učitelů zainteresovaných škol.