Nové trendy ve výuce matematiky

Josef Kubeš 28. srpna 2015 v 13:08
Josef Kubeš 28. 08. 2015

Výuka matematiky na naší škole je přizpůsobena požadavkům žáků a vysokých škol.

S uvedením nového ŠVP do praxe se začíná realizovat zcela nový přístup i obsah učební látky. V celé koncepci došlo k několika radikálním změnám. Upravili jsme provázanost jednotlivých kapitol a zařadili oblasti, se kterými se studenti mohou setkat v reálných situacích, např. oblast finanční matematiky. Po mnohaletých zkušenostech s výukou talentovaných žáků v zaměřených třídách a s přihlédnutím na přirozený rozvoj studenta během studia a změn v jeho rozhodování dojde v předmaturitním a maturitním ročníku k radikální změně. Žák si bude na základě profesní orientace a výsledků v dosavadním studiu volit jednu ze tří skupin náročnosti výuky matematiky. Ta nejtěžší je určena pro matematicky a přírodovědně nadané žáky, kteří ve svém dalším studiu budou matematiku potřebovat jako hlavní předmět. Předpokládáme, že tito žáci budou skládat státní i interní maturitu z matematiky. Další skupina je určena pro studenty, kteří budou matematiku potřebovat jako průpravný předmět. Poslední skupina je určena studentům, kteří nebudou dál matematiku studovat. Všichni studenti by měli zvládnout státní maturitu.

Kurz základní matematiky je v maturitním ročníku doplněn volitelnými předměty, jejichž obsah je variabilní a vyučující má možnost výběru z několika témat podle budoucí profesní orientace žáků. Pro studenty zaměřených tříd je určena tříhodinová verze s náročnějším obsahem, po jejímž absolvování by měl žák mít standard  dosavadního zaměření na matematiku. Pro nezaměřené třídy je varianta s dotací dvou hodin, ve které žák získá solidní znalosti pro studium technických i ekonomických oborů. V obou zaměřeních si žák může vybrat další seminář z matematiky, ve kterém bude připravován ke složení státní maturitní zkoušky. V obou zaměření si žák vzhledem k další profesní orintaci a výběru maturitních předměntů nemusí volit žádný matematicky orientovaný seminář a vybere si jinak zaměřený volitelný předmět z přírodovědné nebo společenskovědní oblasti.

Další výrazná změna je v metodách studia. Do fáze využití se dostává projekt Blended learning ve výuce na gymnáziu. Veškeré studijní materiály má žák k dispozici on-line na LMS Moodle. Prezenční výuka je tak podpořena pracovními listy a materiály vytvořenými přímo na míru k nově realizovanému ŠVP. Ve vlastní výuce se využívají poslední technické možnosti. Řada převážně půlených hodin je vedena v učebnách s interaktivní tabulí.