Organizace konzultací pro žáky maturitních ročníků od 11. května 2020

Petr Mazanec 06. května 2020 v 13:59
Petr Mazanec 06. 05. 2020

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
vážení žáci maturitních ročníků denního a distančního studia,

vláda ve svém nařízení rozhodla, že od 11. května 2020 mají studenti maturitních ročníků mít možnost konzultací před písemnou či ústní maturitní zkouškou.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodický pokyn k organizaci těchto konzultací (viz příloha).
V souladu s metodickým pokynem vydávám následující organizační opatření pro realizaci konzultací.

1) Konzultace pro žáky maturitních ročníků denního studia a pro žáky distančního studia bude umožněna v budově školy každé pondělí a každý čtvrtek v době od 8 do 16 hodin počínaje dnem 11.5.2020.

2) Žáci osloví učitele maturitních předmětů prostřednictvím školního e-mailu v dostatečném časovém předstihu a domluví se na případném termínu konzultace v uvedených dnech a hodinách.
Povinností učitele, který se z libovolných důvodů nebude moci sejít s žáky v budově školy, je poskytnout distanční konzultaci elektronickou formou přednostně před distančním vzděláváním žáků nematuritních ročníků.

3) Při jednom konzultačním setkání může být v 1 učebně s 1 učitelem nejvýše 15 žáků za dodržení všech nařízených protiepidemiologických opatření(viz metodický pokyn v příloze). Povinností každého účastníka konzultace je znát a dodržovat všechna tato opatření.

4) Účastníkem konzultace může být pouze žák, který není v karanténě, nemá žádné příznaky onemocnění a před vstupem do školy na vrátnici odevzdá čestné prohlášení s přesným datem konání konzultace.
Vytištěné, vyplněné a podepsané prohlášení si žák musí přinést sebou. Formulář čestného prohlášení je přílohou tohoto organizačního nařízení a je také k dispozici na webových stránkách školy v sekci KE STAŽENÍ. Bez něj nebude jeho účast na konzultaci možná.

5) Učebnu pro konzultaci přiděluje učiteli vrátná a žákům po odevzdání čestného prohlášení oznamuje číslo učebny, v které se konzultace koná. Povinností učitele i žáků je respektovat toto přidělení. Žáci omezí volný pohyb po budově pouze na přístupovou cestu k přidělené učebně, část chodby v blízkosti učebny a cestu k nejbližším toaletám. V prostorech před vstupem do školy a v budově žáci respektují pokyny všech zaměstnanců školy a při konzultaci ve třídě pokyny svého učitele.

6) Třídní šatny pro žáky budou uzavřeny a nebudou se používat. Žáci si odloží svrchní oděv na svém pracovním místě v přidělené učebně a nebudou se přezouvat. V učebnách i na toaletách budou k dispozici jednorázové papírové ručníky a dezinfekční prostředky. Každý den budou po konzultacích učebny, kabinety, toalety a ostatní prostory školy řádně uklizeny a vydezinfikovány.

Děkuji všem za pochopení a respektování těchto organizačních opatření.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Přílohy: