Informace k přijímacímu řízení

Milan Pěchouček 10. dubna 2018 v 12:11
Milan Pěchouček 10. 04. 2018

Před zkouškami…

E-maily s pozvánkami k přijímacím zkouškám byly odeslány prostřednictvím systému Certis Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Pokud jste ještě pozvánku nedostali, překontrolujte i složku pro spam nebo se ozvěte na telefon 377 183 932.

V průběhu zkoušek…

Čas mezi přijímací zkouškou z matematiky a českého jazyka mohou uchazeči strávit v aule našeho gymnázia, kde pro ně bude zajištěn pedagogický dozor.

Po zkouškách…   (může být průběžně aktualizováno)

Nahlížení do spisu

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, se mohou zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí (přihláška, diplomy ze soutěží…) ve věci přijímacího řízení uchazeče v budově Gymnázia, Mikulášské nám. 23, Plzeň, v místnosti sekretariátu školy č. 228 dne 27. 4. 2018 od 14:00 h do 16:00 h.

Zveřejnění výsledků

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny u vchodu do budovy školy a na školních webových stránkách 2. května v dopoledních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí škola zákonným zástupcům přijatých uchazečů nevydává.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout 2. května v době od 11:30 do 15:00 v sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou 3. května. Rozhodnutí, které nelze doručit, se uloží na poště. Nebude-li vyzvednuto do 10 pracovních dnů, je považováno za doručené.

.